Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Bullous drug eruption

Bullous drug eruptionBullous drug eruption

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Drug-induced sclerodermoid reactions

Drug-induced sclerodermoid reactions

Acute coronary syndrome

Acute coronary syndrome

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Hypothyroidism

HypothyroidismHypothyroidism

Ventricular tachycardia

Ventricular tachycardia

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Chemotherapy-induced mucositis

Chemotherapy-induced mucositisChemotherapy-induced mucositis

Colitis

Colitis

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hematuria

Drug-induced hematuria

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Seizure

Seizure

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndromeAcute respiratory distress syndrome

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced psychosis

Drug-induced psychosis

Drug-induced weight gain

Drug-induced weight gain

Myocarditis

Myocarditis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis