Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Allergic rhinitis

Allergic rhinitis

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Acute liver failure

Acute liver failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia