Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Capillaritis

CapillaritisCapillaritis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced non-palpable purpura

Drug-induced non-palpable purpuraDrug-induced non-palpable purpura

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Fixed drug eruption

Fixed drug eruptionFixed drug eruption

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Pseudoporphyria

PseudoporphyriaPseudoporphyria

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Baboon syndrome

Baboon syndromeBaboon syndrome

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Erythema annulare centrifugum

Erythema annulare centrifugumErythema annulare centrifugum

Linear IgA bullous dermatosis

Linear IgA bullous dermatosisLinear IgA bullous dermatosis

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgarisPemphigus vulgaris

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Systemic contact dermatitis

Systemic contact dermatitisSystemic contact dermatitis

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Eosinophilic cellulitis

Eosinophilic cellulitisEosinophilic cellulitis

Immunoglobulin A vasculitis

Immunoglobulin A vasculitisImmunoglobulin A vasculitis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Biliary calculus

Biliary calculusBiliary calculus

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced esophagitis

Drug-induced esophagitis

Drug-induced hematuria

Drug-induced hematuria

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Hypokalemia

Hypokalemia

Metabolic alkalosis

Metabolic alkalosis

Acute eosinophilic pneumonia

Acute eosinophilic pneumoniaAcute eosinophilic pneumonia

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndromeAcute respiratory distress syndrome

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia