Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Vulvovaginal candidiasis

Vulvovaginal candidiasisVulvovaginal candidiasis

Subacute cutaneous lupus erythematosus

Subacute cutaneous lupus erythematosusSubacute cutaneous lupus erythematosus

Transient acantholytic dermatosis

Transient acantholytic dermatosisTransient acantholytic dermatosis

Deep vein thrombosis

Deep vein thrombosisDeep vein thrombosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Lichen sclerosus

Lichen sclerosusLichen sclerosus

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Sjögren syndrome

Sjögren syndromeSjögren syndrome

Immunoglobulin A vasculitis

Immunoglobulin A vasculitisImmunoglobulin A vasculitis

Angina pectoris

Angina pectoris

Carpal tunnel syndrome

Carpal tunnel syndrome

Cataracts

CataractsCataracts

Cystitis

Cystitis

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Insomnia

Insomnia

Keratoconjunctivitis sicca syndrome

Keratoconjunctivitis sicca syndrome

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Leukorrhea

Leukorrhea

Osteoporosis

OsteoporosisOsteoporosis

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Vertigo

Vertigo

Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Glomerulonephritis

Glomerulonephritis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Tardive dyskinesia

Tardive dyskinesia