Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Allergic contact dermatitis

Allergic contact dermatitisAllergic contact dermatitis

Lichenoid drug eruption

Lichenoid drug eruptionLichenoid drug eruption

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Ulcerative colitis

Ulcerative colitisUlcerative colitis

Systemic contact dermatitis

Systemic contact dermatitisSystemic contact dermatitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gynecomastia

GynecomastiaGynecomastia

Colitis

Colitis

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hematuria

Drug-induced hematuria

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Acute interstitial pneumonia

Acute interstitial pneumoniaAcute interstitial pneumonia

Bronchiolitis

Bronchiolitis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia