Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Urticaria

UrticariaUrticaria

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced oral ulcer

Drug-induced oral ulcerDrug-induced oral ulcer

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis