Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Aspergillosis

AspergillosisAspergillosis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Insomnia

Insomnia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Respiratory failure

Respiratory failure

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndromeAcute respiratory distress syndrome

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced movement disorders

Drug-induced movement disorders

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia