Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Cystitis

Cystitis

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Migraine headache

Migraine headache

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Progressive multifocal leukoencephalopathy

Progressive multifocal leukoencephalopathy