Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Renal calculus

Renal calculus

Renal colic

Renal colic

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Hypokalemia

Hypokalemia

Hyponatremia

Hyponatremia

Papilledema

PapilledemaPapilledema

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Acute liver failure

Acute liver failure

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Hypercalcemia

Hypercalcemia

Pulmonary artery hypertension

Pulmonary artery hypertension