Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Candidiasis

CandidiasisCandidiasis

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Vulvovaginal candidiasis

Vulvovaginal candidiasisVulvovaginal candidiasis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Insomnia

Insomnia

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Drug-induced jaundice

Drug-induced jaundiceDrug-induced jaundice