Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Vulvovaginal candidiasis

Vulvovaginal candidiasisVulvovaginal candidiasis

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Vasculitis

VasculitisVasculitis

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Serum sickness-like reaction

Serum sickness-like reactionSerum sickness-like reaction

Diaper irritant contact dermatitis

Diaper irritant contact dermatitisDiaper irritant contact dermatitis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gastroesophageal reflux disease

Gastroesophageal reflux disease

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Leukorrhea

Leukorrhea

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis