Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced lupus erythematosus

Drug-induced lupus erythematosusDrug-induced lupus erythematosus

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Baboon syndrome

Baboon syndromeBaboon syndrome

Pemphigus erythematosus

Pemphigus erythematosusPemphigus erythematosus

Pseudolymphoma

PseudolymphomaPseudolymphoma

Serum sickness-like reaction

Serum sickness-like reactionSerum sickness-like reaction

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Systemic contact dermatitis

Systemic contact dermatitisSystemic contact dermatitis

Thrombotic thrombocytopenic purpura

Thrombotic thrombocytopenic purpuraThrombotic thrombocytopenic purpura

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Immunoglobulin A vasculitis

Immunoglobulin A vasculitisImmunoglobulin A vasculitis

Diaper irritant contact dermatitis

Diaper irritant contact dermatitisDiaper irritant contact dermatitis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Retinal detachment

Retinal detachmentRetinal detachment

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced movement disorders

Drug-induced movement disorders

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced psychosis

Drug-induced psychosis

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Parotitis

ParotitisParotitis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hematemesis

Drug-induced hematemesis

Jarisch-Herxheimer reaction

Jarisch-Herxheimer reaction