Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Candidiasis

CandidiasisCandidiasis

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Vulvovaginal candidiasis

Vulvovaginal candidiasisVulvovaginal candidiasis

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Fixed drug eruption

Fixed drug eruptionFixed drug eruption

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Baboon syndrome

Baboon syndromeBaboon syndrome

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgarisPemphigus vulgaris

Serum sickness-like reaction

Serum sickness-like reactionSerum sickness-like reaction

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Symmetric drug-related intertriginous and flexural exanthema

Systemic contact dermatitis

Systemic contact dermatitisSystemic contact dermatitis

Thrombotic thrombocytopenic purpura

Thrombotic thrombocytopenic purpuraThrombotic thrombocytopenic purpura

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Acute tubular necrosis

Acute tubular necrosis

Delirium

Delirium

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced paronychia

Drug-induced paronychiaDrug-induced paronychia

Gastritis

Gastritis

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Aseptic meningitis

Aseptic meningitis

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced ototoxicity

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced jaundice

Drug-induced jaundiceDrug-induced jaundice