Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Phlebitis

PhlebitisPhlebitis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Factor V deficiency

Factor V deficiency