Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Allergic contact dermatitis

Allergic contact dermatitisAllergic contact dermatitis

Eczema craquelé

Eczema craqueléEczema craquelé

Folliculitis

FolliculitisFolliculitis

Milia

MiliaMilia

Perioral dermatitis

Perioral dermatitisPerioral dermatitis

Rosacea

RosaceaRosacea

Steroid atrophy

Steroid atrophySteroid atrophy

Striae

StriaeStriae

Telangiectasia

TelangiectasiaTelangiectasia

Urticaria

UrticariaUrticaria

Xerosis

XerosisXerosis

Drug-induced photosensitive reaction

Drug-induced photosensitive reactionDrug-induced photosensitive reaction

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Drug-induced non-palpable purpura

Drug-induced non-palpable purpuraDrug-induced non-palpable purpura

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Trichostasis spinulosa

Trichostasis spinulosa

Cushing syndrome

Cushing syndromeCushing syndrome

Drug-induced hypopigmentation

Drug-induced hypopigmentationDrug-induced hypopigmentation

Necrotizing fasciitis

Necrotizing fasciitisNecrotizing fasciitis

Porokeratosis (linear, Mibelli, plantar, ptychotropica)

Porokeratosis (linear, Mibelli, plantar, ptychotropica)Porokeratosis (linear, Mibelli, plantar, ptychotropica)

Steroid acne

Steroid acneSteroid acne

Allergic conjunctivitis

Allergic conjunctivitisAllergic conjunctivitis

Cataracts

CataractsCataracts

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Hirsutism

HirsutismHirsutism

Insomnia

Insomnia

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Gastritis

Gastritis

Hypertrichosis

HypertrichosisHypertrichosis

Osteoporosis

OsteoporosisOsteoporosis

Secondary adrenal insufficiency

Secondary adrenal insufficiency

Acute angle-closure glaucoma

Acute angle-closure glaucomaAcute angle-closure glaucoma

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Idiopathic intracranial hypertension

Idiopathic intracranial hypertensionIdiopathic intracranial hypertension