Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Fixed drug eruption

Fixed drug eruptionFixed drug eruption

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Necrotizing fasciitis

Necrotizing fasciitisNecrotizing fasciitis

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Acquired pancytopenia

Acquired pancytopeniaAcquired pancytopenia

Aplastic anemia

Aplastic anemiaAplastic anemia

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Keratoconjunctivitis sicca syndrome

Keratoconjunctivitis sicca syndrome

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Medication overuse headache

Medication overuse headache

Cardiogenic shock

Cardiogenic shock

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Neutropenic enterocolitis

Neutropenic enterocolitisNeutropenic enterocolitis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia