Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Delusions of parasitosis

Delusions of parasitosisDelusions of parasitosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced non-palpable purpura

Drug-induced non-palpable purpuraDrug-induced non-palpable purpura

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Linear IgA bullous dermatosis

Linear IgA bullous dermatosisLinear IgA bullous dermatosis

Cystitis

Cystitis

Dehydration

DehydrationDehydration

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Insomnia

Insomnia

Myocardial ischemia

Myocardial ischemia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Complete atrioventricular block

Complete atrioventricular block

Delirium

Delirium

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Duodenal ulcer

Duodenal ulcer

First-degree atrioventricular block

First-degree atrioventricular block

Gastric ulcer

Gastric ulcer

GI bleeding

GI bleeding

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Peptic ulcer disease

Peptic ulcer disease

Prolonged QT interval

Prolonged QT interval

Seizure

Seizure

Sick sinus syndrome

Sick sinus syndrome

Sinus bradycardia

Sinus bradycardia

Cervical dystonia

Cervical dystonia

Drug-induced dystonia

Drug-induced dystonia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced movement disorders

Drug-induced movement disorders

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced psychosis

Drug-induced psychosis

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Neuroleptic malignant syndrome

Neuroleptic malignant syndrome

Rhabdomyolysis

Rhabdomyolysis

Second-degree atrioventricular block

Second-degree atrioventricular block

Torsades de pointes

Torsades de pointes