Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Noninfectious vulvovaginitis

Noninfectious vulvovaginitis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced polyneuropathy

Drug-induced polyneuropathy

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Delirium

Delirium

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy

Phlebitis

PhlebitisPhlebitis

Seizure

Seizure

Drug-induced dystonia

Drug-induced dystonia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced psychosis

Drug-induced psychosis

Ileus

Ileus

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia