Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Deep vein thrombosis

Deep vein thrombosisDeep vein thrombosis

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Cataracts

CataractsCataracts

Cystitis

Cystitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gynecomastia

GynecomastiaGynecomastia

Insomnia

Insomnia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced erectile dysfunction

Drug-induced erectile dysfunction

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Osteoporosis

OsteoporosisOsteoporosis

Substance-induced sexual dysfunction

Substance-induced sexual dysfunction

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Drug-induced weight gain

Drug-induced weight gain

Galactorrhea

GalactorrheaGalactorrhea

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Pituitary apoplexy

Pituitary apoplexy