Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Laryngitis

Laryngitis

Caries

Caries

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Nasal polyp

Nasal polyp

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Drug-induced hemoptysis

Drug-induced hemoptysis