Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Acral erythema

Acral erythemaAcral erythema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Dehydration

DehydrationDehydration

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Hypothyroidism

HypothyroidismHypothyroidism

Insomnia

Insomnia

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Aortic aneurysm dissection

Aortic aneurysm dissectionAortic aneurysm dissection

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Hepatic encephalopathy

Hepatic encephalopathy

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Hyponatremia

Hyponatremia

Prolonged QT interval

Prolonged QT interval

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Acute liver failure

Acute liver failure

Bowel perforation

Bowel perforationBowel perforation

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Hypercalcemia

Hypercalcemia

Nephrotic syndrome

Nephrotic syndrome

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia