Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Hyperhidrosis

HyperhidrosisHyperhidrosis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Insomnia

Insomnia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

GI bleeding

GI bleeding

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Hypokalemia

Hypokalemia

Hyponatremia

Hyponatremia

Pleural effusion

Pleural effusionPleural effusion

Prolonged QT interval

Prolonged QT interval

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced movement disorders

Drug-induced movement disorders

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Hyperkalemia

Hyperkalemia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia