Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Dyshidrotic dermatitis

Dyshidrotic dermatitisDyshidrotic dermatitis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Hyperhidrosis

HyperhidrosisHyperhidrosis

Pseudolymphoma

PseudolymphomaPseudolymphoma

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Ergotism

ErgotismErgotism

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Avascular necrosis

Avascular necrosisAvascular necrosis

Burning mouth syndrome

Burning mouth syndrome

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced diaphoresis

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced lipodystrophy

Drug-induced lipodystrophyDrug-induced lipodystrophy

Meningoencephalitis

Meningoencephalitis

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy

Acute intermittent porphyria

Acute intermittent porphyria

Acute liver failure

Acute liver failure

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Rhabdomyolysis

Rhabdomyolysis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced jaundice

Drug-induced jaundiceDrug-induced jaundice