Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Chronic kidney disease

Chronic kidney diseaseChronic kidney disease

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Coronary artery disease

Coronary artery disease

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Respiratory failure

Respiratory failure

Seizure

Seizure

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness