Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Subacute cutaneous lupus erythematosus

Subacute cutaneous lupus erythematosusSubacute cutaneous lupus erythematosus

Acquired ichthyosis

Acquired ichthyosisAcquired ichthyosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Lichenoid drug eruption

Lichenoid drug eruptionLichenoid drug eruption

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Dermatomyositis

DermatomyositisDermatomyositis

Drug-induced skin ulcers

Drug-induced skin ulcersDrug-induced skin ulcers

Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumaticaPolymyalgia rheumatica

Porphyria cutanea tarda

Porphyria cutanea tardaPorphyria cutanea tarda

Purpura fulminans

Purpura fulminansPurpura fulminans

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced paresthesia

Drug-induced paresthesia

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Polymyositis

Polymyositis

Rhabdomyolysis

Rhabdomyolysis

Extrinsic allergic alveolitis

Extrinsic allergic alveolitisExtrinsic allergic alveolitis