Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Melasma

MelasmaMelasma

Rosacea

RosaceaRosacea

Urticaria

UrticariaUrticaria

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Deep vein thrombosis

Deep vein thrombosisDeep vein thrombosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Dermatitis herpetiformis

Dermatitis herpetiformisDermatitis herpetiformis

Pemphigus vulgaris

Pemphigus vulgarisPemphigus vulgaris

Pseudolymphoma

PseudolymphomaPseudolymphoma

Pustular psoriasis

Pustular psoriasisPustular psoriasis

Solar urticaria

Solar urticariaSolar urticaria

Systemic contact dermatitis

Systemic contact dermatitisSystemic contact dermatitis

Acquired dermal melanocytosis

Acquired dermal melanocytosis

Autoimmune progesterone dermatitis

Autoimmune progesterone dermatitisAutoimmune progesterone dermatitis

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Cervical cancer

Cervical cancer

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Respiratory alkalosis

Respiratory alkalosis

Acute intermittent porphyria

Acute intermittent porphyria

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced dysphagia

Drug-induced dysphagia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced weight gain

Drug-induced weight gain

Galactorrhea

GalactorrheaGalactorrhea

Drug-induced jaundice

Drug-induced jaundiceDrug-induced jaundice

Spontaneous coronary artery dissection

Spontaneous coronary artery dissection