Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythema multiforme

Erythema multiformeErythema multiforme

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Vasculitis

VasculitisVasculitis

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Angina pectoris

Angina pectoris

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Myocardial ischemia

Myocardial ischemia

Diabetic ketoacidosis

Diabetic ketoacidosis

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Hypokalemia

Hypokalemia

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Pulmonary edema

Pulmonary edema

Acute angle-closure glaucoma

Acute angle-closure glaucomaAcute angle-closure glaucoma

Acute respiratory distress syndrome

Acute respiratory distress syndromeAcute respiratory distress syndrome

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced movement disorders

Drug-induced movement disorders

Hemolytic anemia

Hemolytic anemia

Leukemoid reaction

Leukemoid reaction

Parotitis

ParotitisParotitis

Rhabdomyolysis

Rhabdomyolysis

Second-degree atrioventricular block

Second-degree atrioventricular block

Vulvar edema

Vulvar edema

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia