Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute pancreatitis

Acute pancreatitis

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia