Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced pigmentation

Drug-induced pigmentationDrug-induced pigmentation

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced dysgeusia

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypoglycemia

Hypoglycemia

Phlebitis

PhlebitisPhlebitis

Septic shock

Septic shock

Acute liver failure

Acute liver failure

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Leukemoid reaction

Leukemoid reaction

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced jaundice

Drug-induced jaundiceDrug-induced jaundice