Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Folliculitis

FolliculitisFolliculitis

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Palmoplantar pustulosis

Palmoplantar pustulosisPalmoplantar pustulosis

Psoriasis

PsoriasisPsoriasis

Drug-induced photosensitive reaction

Drug-induced photosensitive reactionDrug-induced photosensitive reaction

Sarcoidosis

SarcoidosisSarcoidosis

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Leukocytoclastic vasculitis

Leukocytoclastic vasculitisLeukocytoclastic vasculitis

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Hemophagocytic lymphohistiocytosis

Hemophagocytic lymphohistiocytosisHemophagocytic lymphohistiocytosis

Aphthous stomatitis

Aphthous stomatitisAphthous stomatitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Halo nevus

Halo nevusHalo nevus

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy

Bowel perforation

Bowel perforationBowel perforation

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Glomerulonephritis

Glomerulonephritis

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia