Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Herpes zoster

Herpes zosterHerpes zoster

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Acute myeloid leukemia

Acute myeloid leukemiaAcute myeloid leukemia

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Non-Hodgkin lymphoma

Non-Hodgkin lymphomaNon-Hodgkin lymphoma

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Ulcerative colitis

Ulcerative colitisUlcerative colitis

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Cryptococcosis

CryptococcosisCryptococcosis

Thrombotic thrombocytopenic purpura

Thrombotic thrombocytopenic purpuraThrombotic thrombocytopenic purpura

Tuberculosis

TuberculosisTuberculosis

Acute coronary syndrome

Acute coronary syndrome

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Coronary artery disease

Coronary artery disease

Cystitis

Cystitis

Dehydration

DehydrationDehydration

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gastroenteritis

Gastroenteritis

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Prostate cancer

Prostate cancerProstate cancer

Tendonitis

Tendonitis

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Bladder cancer

Bladder cancerBladder cancer

Caries

Caries

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Female breast cancer

Female breast cancer

Gastritis

Gastritis

Lung cancer

Lung cancerLung cancer

Pyelonephritis

Pyelonephritis

Bowel perforation

Bowel perforationBowel perforation

Lymphoma

LymphomaLymphoma

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia