Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Urticaria

UrticariaUrticaria

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Acute pancreatitis

Acute pancreatitisAcute pancreatitis

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced rhinitis

Drug-induced rhinitis

Acute eosinophilic pneumonia

Acute eosinophilic pneumoniaAcute eosinophilic pneumonia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Myocarditis

Myocarditis

Pericarditis

PericarditisPericarditis