Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced lupus erythematosus

Drug-induced lupus erythematosusDrug-induced lupus erythematosus

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Pseudoporphyria

PseudoporphyriaPseudoporphyria

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Acute generalized exanthematous pustulosis

Acute generalized exanthematous pustulosisAcute generalized exanthematous pustulosis

Clostridium difficile colitis

Clostridium difficile colitisClostridium difficile colitis

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Oral candidiasis

Oral candidiasisOral candidiasis

Acute interstitial nephritis

Acute interstitial nephritis

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced somnolence

Drug-induced somnolence

Hypokalemia

Hypokalemia

Seizure

Seizure

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced muscle spasm

Drug-induced psychosis

Drug-induced psychosis