Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Anaphylaxis

Anaphylaxis

Psoriasis

PsoriasisPsoriasis

Seborrheic dermatitis

Seborrheic dermatitisSeborrheic dermatitis

Urticaria

UrticariaUrticaria

Drug-induced photosensitive reaction

Drug-induced photosensitive reactionDrug-induced photosensitive reaction

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Alopecia areata

Alopecia areataAlopecia areata

Angioedema

AngioedemaAngioedema

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Granuloma annulare

Granuloma annulareGranuloma annulare

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Ulcerative colitis

Ulcerative colitisUlcerative colitis

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Drug-induced hypersensitivity syndrome

Drug-induced hypersensitivity syndromeDrug-induced hypersensitivity syndrome

Eczematous drug eruption

Eczematous drug eruption

Aphthous stomatitis

Aphthous stomatitisAphthous stomatitis

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Colitis

Colitis

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced depressive disorder

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Seizure

Seizure

Sinus bradycardia

Sinus bradycardia

Acute liver failure

Acute liver failure

Autoimmune hepatitis

Autoimmune hepatitis

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia