Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Bullous drug eruption

Bullous drug eruptionBullous drug eruption

Bullous pemphigoid

Bullous pemphigoidBullous pemphigoid

Polymyalgia rheumatica

Polymyalgia rheumaticaPolymyalgia rheumatica

Dehydration

DehydrationDehydration

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Hypothyroidism

HypothyroidismHypothyroidism

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Colitis

Colitis

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Hyponatremia

Hyponatremia

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Acute interstitial pneumonia

Acute interstitial pneumoniaAcute interstitial pneumonia

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced hyperlipasemia

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Myocarditis

Myocarditis

Polymyositis

Polymyositis

Radiation pneumonitis

Radiation pneumonitis

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia

Drug-induced hyperamylasemia

Drug-induced hyperamylasemia