Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Cytomegalovirus infection

Cytomegalovirus infectionCytomegalovirus infection

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Colitis

Colitis

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Drug-induced weight loss

Drug-induced weight loss

Hypokalemia

Hypokalemia

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Pneumocystis jirovecii pneumonia

Pneumocystis jirovecii pneumoniaPneumocystis jirovecii pneumonia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia