Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Vasculitis

VasculitisVasculitis

Hyperhidrosis

HyperhidrosisHyperhidrosis

Carpal tunnel syndrome

Carpal tunnel syndrome

Cataracts

CataractsCataracts

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Hypothyroidism

HypothyroidismHypothyroidism

Insomnia

Insomnia

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Hypokalemia

Hypokalemia

Osteoporosis

OsteoporosisOsteoporosis

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced hepatitis

Drug-induced hepatitis

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness