Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Toxic epidermal necrolysis

Toxic epidermal necrolysisToxic epidermal necrolysis

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced alopecia

Drug-induced alopeciaDrug-induced alopecia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced menstrual changes

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia