Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Folliculitis

FolliculitisFolliculitis

Bacterial sepsis

Bacterial sepsisBacterial sepsis

Deep vein thrombosis

Deep vein thrombosisDeep vein thrombosis

Drug-induced hepatotoxicity

Drug-induced hepatotoxicity

Erythroderma

ErythrodermaErythroderma

Bullous drug eruption

Bullous drug eruptionBullous drug eruption

Congestive heart failure

Congestive heart failureCongestive heart failure

Dehydration

DehydrationDehydration

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Insomnia

Insomnia

Orthostatic hypotension

Orthostatic hypotension

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Acute kidney injury

Acute kidney injury

Atrial fibrillation

Atrial fibrillation

Drug-induced anorexia

Drug-induced anorexia

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced leukopenia

Drug-induced leukopenia

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Gastritis

Gastritis

GI bleeding

GI bleeding

Hyperbilirubinemia

HyperbilirubinemiaHyperbilirubinemia

Hypocalcemia

Hypocalcemia

Hyponatremia

Hyponatremia

Peripheral neuropathy

Peripheral neuropathy

Pleural effusion

Pleural effusionPleural effusion

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Seizure

Seizure

Septic shock

Septic shock

Sinus bradycardia

Sinus bradycardia

Drug-induced diabetes

Drug-induced diabetes

Drug-induced fever

Drug-induced fever

Drug-induced heart failure

Drug-induced heart failure

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced leukocytosis

Drug-induced weakness

Drug-induced weakness

Hypercalcemia

Hypercalcemia

Drug-induced anemia

Drug-induced anemia