Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Fixed drug eruption

Fixed drug eruptionFixed drug eruption

Bullous drug eruption

Bullous drug eruptionBullous drug eruption

Stevens-Johnson syndrome

Stevens-Johnson syndromeStevens-Johnson syndrome

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced dyspepsia

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced syncope

Drug-induced syncope

Gastroesophageal reflux disease

Gastroesophageal reflux disease

Melanoma

MelanomaMelanoma

Migraine headache

Migraine headache

Myocardial infarction

Myocardial infarction

Orthostatic hypotension

Orthostatic hypotension

Sensorineural deafness

Sensorineural deafness

Tinnitus

Tinnitus

Transient global amnesia

Transient global amnesia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Anterior ischemic optic neuropathy

Anterior ischemic optic neuropathyAnterior ischemic optic neuropathy

Aortic aneurysm dissection

Aortic aneurysm dissectionAortic aneurysm dissection

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced dizziness

Drug-induced dizziness

Drug-induced dyspnea

Drug-induced dyspnea

Drug-induced epistaxis

Drug-induced epistaxis

Drug-induced fatigue

Drug-induced fatigue

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypotension

Drug-induced hypotension

Drug-induced myopathies

Drug-induced myopathies

Drug-induced palpitations

Drug-induced palpitations

Drug-induced rhinitis

Drug-induced rhinitis

Drug-induced stroke

Drug-induced stroke

Gastritis

Gastritis

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Pulmonary embolism

Pulmonary embolismPulmonary embolism

Seizure

Seizure

Substance-induced sexual dysfunction

Substance-induced sexual dysfunction

Central retinal artery occlusion

Central retinal artery occlusionCentral retinal artery occlusion

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced flushing reaction

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced ototoxicity

Drug-induced paresthesia

Drug-induced paresthesia