Exanthematous drug eruption

Exanthematous drug eruptionExanthematous drug eruption

Acne vulgaris

Acne vulgarisAcne vulgaris

Pruritus without rash

Pruritus without rashPruritus without rash

Hyperhidrosis

HyperhidrosisHyperhidrosis

Depressive disorders

Depressive disorders

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced abdominal pain

Drug-induced cough

Drug-induced cough

Drug-induced diarrhea

Drug-induced diarrhea

Drug-induced nausea or vomiting

Drug-induced nausea or vomiting

Gynecomastia

GynecomastiaGynecomastia

Insomnia

Insomnia

Urinary tract infection

Urinary tract infection

Drug-induced anxiety

Drug-induced anxiety

Drug-induced arthralgia

Drug-induced arthralgia

Drug-induced constipation

Drug-induced constipation

Drug-induced erectile dysfunction

Drug-induced erectile dysfunction

Drug-induced headache

Drug-induced headache

Drug-induced hematuria

Drug-induced hematuria

Drug-induced hypertension

Drug-induced hypertension

Drug-induced rhinitis

Drug-induced rhinitis

Ocular drug reaction

Ocular drug reaction

Substance-induced sexual dysfunction

Substance-induced sexual dysfunction

Drug-induced chest pain

Drug-induced chest pain

Drug-induced weight gain

Drug-induced weight gain

Ovarian hyperstimulation syndrome

Ovarian hyperstimulation syndrome

Pituitary apoplexy

Pituitary apoplexy